พฤษภาคม 2561เดือน 5
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1  2  
- ผู้บริหารกฟน.
  [09:00-13:00น.]
3  
- กองบิน 7
  [13:00-17:00น.]
4  
- แขกชฟน.โสภณ(คุณรุ่งเรือง)
  [08:00-16:00น.]
5  
- แขกชฟน.โสภณ(คุณรุ่งเรือง)
  [08:00-16:00น.]

- หมอฉัตรชัยแขกคุณวรพจน์ อินทอง
  [12:00-17:00น.]

- ท่าอากาศยาน
  [13:00-17:00น.]
6  
- แข่งขันกอล์ฟพนม,ขุนคีรี,วิภาวดี (ปิดสนาม)
  [08:00-16:00น.]
7  8  
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คุณรุจิพัชร์ฯ หบขช-บ. ประสาน)
  [09:00-12:00น.]
9  10  11  12  
- ผู้บริหารสายงานปฏิบัตการภูมิภาคไปรษณีย์
  [08:00-16:00น.]

- คุณสุรีย์ เหมะบรรณ
  [08:00-16:00น.]

- บริษัท ซีบี
  [10:00-16:00น.]

- คณะคุณโสฬล
  [13:00-17:00น.]

- ชมรมกอล์ฟ 2400
  [13:00-16:00น.]
13  
- คณะคุณโสฬล
  [06:00-11:00น.]

- บริษัท ซีบี
  [07:30-16:00น.]

- คุณสุรีย์ เหมะบรรณ
  [08:00-16:00น.]

- ผู้บริหารสายงานปฏิบัตการภูมิภาคไปรษณีย์
  [08:00-16:00น.]

- ชมรมกอล์ฟ 2400
  [10:00-16:00น.]

- พตอ.เอนก เอี่ยมโอภาส
  [13:00-16:00น.]
14  15  16  17  18  19  
- แข่งเยาวชน สมาคมกอล์ฟ
  [07:00-16:00น.]
20  
- แข่งเยาวชน สมาคมกอล์ฟ
  [07:00-16:00น.]
21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31